ElCamino.Cz

okruh Litoměřice

 

3. prosince 2011

 

vzdálenost: 29 km

 

náročnost: 2/5

 

trasa: město Litoměřice - Veveří - vrch Radobýl – obec Michalovice - obec Malíč - zřícenina hradu Kamýk – PP Plešivec – obec Hlinná – PP Hradiště – rozcestí Libín – Dlouhý vrch – Křížová hora – obec Pohořany – obec Žitenice – kopec Kočka - Mostná Hora – město Litoměřice

podélný profil mapa

K sobotnímu výletu nás inspirovala zajímavá výstava - Divoká příroda ve zdevastované krajině , zaměřená na rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice, která byla k vidění v Národní technické knihovně v Praze do konce listopadu tohoto roku.

Čedičový, těžbou narušený vrch Radobýl vypadal na fotkách až mysticky, a tak jsme se rozhodli, že při nejbližším výletu se vydáme právě do této oblasti.

 

Nejzajímavější místa výpravy, jsme pro vaši možnou inspiraci shrnuli zde:

 

Pfaffenhof

Veveří (Pfaffenhof)

Tajemná vila Pfaffenhof byla postavena na místě někdejší vinařské kaple svatého Mikuláše ze 14. století. Koncem 19. století si na místě kaple postavila vilu rodina Pfaff, která jí dala i jméno. Jejich honosnou novorenesanční hrobku najdeme dodnes na nedalekém městském hřbitově. Objekt jim zřejmě patřil až do II. světové války. Na jejím konci zde sídlil SS - Führungstab (velení) nedalekého koncentračního tábora. Po roce 1945 vila připadla národnímu správci Veverkovi (odtud i občas užívané pojmenování Veveří), po roce 1948 zestátněna, obývána snad do počátku 90. let 20. století.. . více zde

 

PP Radobýl

Osamělý čedičový, těžbou narušený vrch (399 m n. m.) s kovovým křížem na vrcholu. Ochrana je zaměřena jednak na těžbou odkrytý severojižní řez vulkanickým tělesem s dobře vyvinutou sloupcovitou odlučností čedičové horniny při uspořádání souborů sloupců v různých směrech, jednak na zbytky jižních a jihozápadních svahů s travinnou vegetací skalní stepi s chráněnou diviznou.

Těžba v lomu Radobýl sice vrch poškodila, ale odkryla jeho jedinečnou vnitřní stavbu. Masivní kovový kříž na vrcholu kopce byl Radobýl instalován v polovině 90. let 20. století náhradou za starý, který se zřítil po úderu blesku.

 

Zřícenina hradu Kamýk - zřícenina hradu Kamýk stojí na kuželovitém čedičovém suku (382 m n.m.) nad stejnojmennou vsí. Z hradu se zachoval zbytek pětiboké obytné věže, kolem obvodová hradba a na jihu stěna s otvory po oknech. Hradní zříceniny jsou volně přístupné. Od zříceniny se otvírá pěkný výhled.

 

PP Plešivec

Čedičový vrch (509 m n. m.) nad údolím Tlučeňského potoka, krytý rozsáhlými sutěmi. Chráněné území je zaměřeno na ochranu volných otevřených sutí, pokrývajících svahy a částečně i vrcholové partie kopce, se systémem proudění vzduchu, umožňujícím existenci ledových jam a tzv. ventarol, výronů teplého vlhkého vzduchu v zimním období.

Kamýk

Na západním úpatí chráněného území Plešivec stojí raně barokní kaple sv. Jana Křtitele z roku 1660, postavená na místě starší stavby, která byla zničena za třicetileté války. Před kaplí roste skupina věkovitých dubů, které jsou prohlášeny za památné stromy.

 

Hradiště

K západu a jihozápadu ukloněné svahy vrchu Hradiště (545 m n. m.), porostlé travinnou vegetací. Chráněné území bylo zaměřeno na ochranu bylinných společenstev stepního charakteru s výskytem cenného koniklece.

 

Kopec Kočka – skalní útvar, připomínající tvarem ležící kočku

 

Mostná Hora – název dostala, díky tomu, že se z ní v 18. století sváželo dřevo na Hradiště stavbu litoměřického barokního mostu. Od r.1910 dominuje kopci věž spojená s výletní restaurací, postavená v německém romantickém slohu, kde jsme si dali moc dobrou Fair Tradekávu.

 

Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Zaujímá části sedmi bývalých okresů (Česká Lípa, Děčín, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem).

Nejvyšším bodem je vrchol Milešovky (836,5 m n.m.), nejnižší hladina Labe v Děčíně (121,9 m n.m.).

Typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů.

V území se nezachovaly větší lesní komplexy. Nahrazuje je mozaika menších porostů a drobných lesíků.

O bohaté historii svědčí několik předslovanských a slovanských hradišť, řada středověkých hradů na vrcholech kopců, tvrzí, zámků a dalších šlechtických sídel.

Páteř vodních toků tvoří Labe, protínající pohoří přibližně v severojižním směru a vytvářející dramatickou krajinnou scenérii hluboko zaříznutého údolí, místy kaňonovitého rázu. Dal­ším významnějším tokem je Ploučnice.

 

České středohoří je především neopakovatelný typ krajiny, jehož obdobu bychom marně hledali v České republice i v okolních státech střední Evropy. Z hlediska výskytu rozmanitých rostlinných a živočišných druhů i jejich společenstev patří toto území k nejbohatším v Čechách.

 

Svou rozlohou 1063 km2 je druhou největší chráněnou krajinou oblastí v České republice.

Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina, typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami

 

Perličky CHKO:

  • Na Borečském vrchu a Plešivci jsou ledové jámy.

  • Loupežnická jeskyně u Velkého Března je největší pseudokrasová jeskyně v neovulkanitech v Česku.

  • V širším okolí Třebívlic se vyskytuje český granát, ojediněle i diamant.

  •  

    zajímavé odkazy a další tipy na výlety: www.ceskestredohori.cz